Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Gri Koçluk Danışmanlık Akademi LTD. ŞTİ. (“Veri sorumlusu”, “Gri Koç Akademi”) olarak;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.
Bu kapsamda, Gri Koç Akademi, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Gri Koç Akademi kullanıcıların izniyle Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır.
• Koçluk hizmeti talebinize dönüş sağlamak,
• Kaynak kitaplarımızı göndermek,
• Youtube ve diğer proje içeriklerinde kullanmak,
• Hedef kitlemizi tanımak,
• Video taleplerinizi değerlendirmek,
• Video çekimi için randevu vermek,
• Gerekli durumlarda sorularınızı cevaplamak ve etkin bir iletişim hizmeti sunmak,
• Yapılan çekilişlerde kazanan kişilerle iletişime geçmek,
• Yapılan çekilişlerde kazanan kişiyi belirlemek,
• Yapılan çekilişlerde kazanan kişilere hediyelerini kargolamak,
• Gri Koç Youtube kanallarımızda veya sosyal medya hesaplarımızda iş birliği yapabilmek için proje içerikleri ve detayları hakkında irtibata geçmek,
• Dijital/fiziki seminer programları düzenleyebilmek,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz; tamamen otomatik olan / olmayan yollarla,
• Gri Koç Youtube kanalları, sosyal medya kanalları ve grikocakademi.com.tr uzantılı e-posta adreslerinden yayınlanan Google formlar aracılığı ile toplanmaktadır. Yukarıda işlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nin 5. maddesinde belirtilen;
• Gri Koç Akademi’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Gri Koç Akademi’nin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz;
• Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
• Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.
• Yine, kişisel verileriniz, Üye olmanız halinde bu üyelik kapsamında yukarıda belirtilen işlenme amaçları dahilinde Üyeliğinizin etkin bir şekilde işlemesi için Gri Koç Akademi’nın program ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ile Gri Koç Akademi şirket ve iştirakleri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü

kişilere aktarılabilir. Üyeliğiniz kapsamında toplanan kişisel veriler, Üyeliğin Üyenin kendisi veya Gri Koç Akademi tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üyenin talebi veya Gri Koç Akademi tarafından re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g.(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Bize kişisel verilerinizin korunmasına dair talep ve şikayetlerinizi iletebilmek için web sitemizde bulunan ‘Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu‘nu kullanabilirsiniz.
Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Gri Koç Akademi sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Contact

Bize Ulaşın 🙂

Kurumsal işbirlikleri için bize ulaşın

    Seminer Talepleri – 0534 511 0071

    Contact